தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
AAzygousn. உடனிணையில்லாத ஒற்றை உறுப்பு, (பெ.) உடனிணையில்லாத.
AAzymn. புளிப்படையாத அப்பம்.
AAzymousa. புளிப்பேறாத, உறையேறாத.
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS