தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
AAbdicantn. துறப்பவர்.
AAbdicatev. உரிமை பதவி முடி போன்றவற்றைத் துற, விடு நீக்கு.
AAbdicationn. துறத்தல், துறுவு.
ADVERTISEMENTS
AAbdomenn. அடிவயிறு, அசடு.
AAbdominala. அடிவயிற்றைச் சார்ந்த,
AAbdominousa. தொந்தி வயிறுடைய
ADVERTISEMENTS
AAbductv. கடத்து, கடத்திச்செல், பிரித்தெடு.
AAbductionn. கடத்திச்செல்லுகை, பிரித்தெடுத்தல்,
AAbductorn. கடத்துபவர், பிடித்திழுக்கும் தசை.
ADVERTISEMENTS
AAbeamadv. குறுக்காக.
ADVERTISEMENTS