தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
AAbecedariann. தொடக்ச்சுவடி கற்போர், நெடுங்கணக்குக் கற்பிப்போர் (பெ) நெடுங்கணக்குக்கு உரிய, அகர வரிசையான, அடிப்படையான.
AAbedadv. படுக்கையில்
AAbelen. வெண்ணிற மாவகை.
ADVERTISEMENTS
AAberdeenn. ஸ்காத்லாந்தில் உள்ள நகரம், குட்டைநாய் வகை,
AAberdeen Angusகொம்பு நீக்கப்பட்ட எருதுவகை
AAberdeen terrierகுட்டைநாய் வகை
ADVERTISEMENTS
AAberdevingn. குறும் பறவை வகை.
AAberglauben. அளவு கடந்த நம்பிக்கை, மூடநம்பிக்கை.
AAberranta. சுற்றித்திரிகிற, நெறி திறம்பிய, இயல்புக்கு மாறுபடுகிற,
ADVERTISEMENTS
AAberratev. நேர் வழியினின்றும் வலகுரு, நெறியின் நீங்கு,
ADVERTISEMENTS