தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
AAbidinga. நிலையான, அழிவில்லாத, தொடர்ந்த.
AAbigailn. பாங்கி, தோழி.
AAbiligyn. திறமை, ஆற்றல், வல்லமை.
ADVERTISEMENTS
AAbiogenesisn. முதல் உயிர்த்தோற்றம், உயிரிலிப்பிறப்பு, உயிரிலாப் பொருளிலிருந்தே உயிர்ப்பொருள் தோன்றியதென்னும் கோட்பாடு.
AAbiogenetica. தற்பிறப்பான, உயிரிலாப்பொருளிலிருந்தே உயிர்ப்பொருள் தோன்றியதென்னும் கோட்பாட்டைச் சார்ந்த
AAbiogenistn. உயிரிலாப்பொருளிலிருந்தே உயிர்ப்பொருள் தோன்றியதென்ற கோட்பாடுடையவர்.
ADVERTISEMENTS
AAbjectn. துணையற்றவர், இழிந்தவர், அடிமை, (பெ) தாழ்வான, கேடுகெட்ட, முழுமோசமான, ஆதரவற்ற, ஏழ்மை மிக்க, இழிவுபடுத்திக்கொள்ளுகிற.
AAbjectionn. இழிநிலை, இழிதகவு.
AAbjurationn. சபதத்தின்மேல் துறத்தல், சூளிட்டு மறுத்தல்.
ADVERTISEMENTS
AAbjurev. கொள்கை மறு, உறுதி தவறு, ஆணையிட்டுக்கைவிடு, விட்டொழி.
ADVERTISEMENTS