தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
BBabnyhoodn. குழந்தைப்பருவம்.
BBaboon. வங்காள நடுத்தர வகுப்பினர்.
BBaboon n.ஆப்பிரிக்காவுக்கும் தென் ஆசியாவுக்கும் உமிய பெரிய குரங்கு வகை,
ADVERTISEMENTS
BBaboosh, babouche, babucheகீழைநாடுகளில் வழங்கும் குதிகால் உயர்வற்ற மிதியடிவகை.
BBabyn. குழந்தைஇ, மதலை, குழந்தை போன்றவர், குழந்தை மனப்பான்மையுடையவர், உலகம் தெரியாதவர், இனத்திற் சிறியது, கன்று, குட்டி, குஞ்சு, பிள்ளை,(வினை) குழந்தையாக நடத்து, செல்லங்கொடு.
BBabyisha. குழந் தன்மையுடைய.
ADVERTISEMENTS
BBabylonn. கால்டியப் பேரரசின் தலைநகர், பெருநகர், ரோம்நகர், லமண்டன், பழிச்செயல் மிகுந்த நகரம்.
BBabyloniann. பண்டைய பாபிலோனியா நாட்டவர், (பெ) பாபிலோனுக்குரிய, பாரிய உருவுடைய, பெரிய அளவான, குழப்பமிக்க.
BBaby-sittern. (தாவ.) கொட்டை.
ADVERTISEMENTS
BBaccalaureaten. 'இளங்கலைஞர்' என்னும் பல்கலைக்கழகப் பட்டம்.
ADVERTISEMENTS