தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
BBacciiforma. கொட்டை கோன்ற உருவுடைய.
BBaccivorousn. கொட்டைகளையே உணவாகக் கொள்கிற.
BBacharachn. திருமணமாகா ஆடுடவர், காளை, விடலை, 'இளங்கலைஞர்' என்ற பல்கலைக்கழகப் பட்டதாரி,
ADVERTISEMENTS
BBachelordomn. ஆடவர் திருமணமாகா நிலை.
BBachelor-girln. திருமணமின்றித் தனித்து வாழும் பெண்.ம
BBachelors buttonsபலதிறப்பட்ட பித்தானைப் போன்ற மலர்கள், வாதுமை முதலிய பருப்புகளால் செய்யப்பட்ட மாப்பண்ட வகை, தைக்காமல் இணைக்கப்படும் பித்தான்கள்.
ADVERTISEMENTS
BBachelorshipn. 'இளங்கலைஞர்' என்னும் பல்கலைக்கழகப் பட்டம்.
BBacillar, bacillaryநோய்நுண்மங்களைச் சார்ந்த, சிறுகோல் வடிவான.
BBacilliciden. நோய் நுண்மக்கொல்லி.
ADVERTISEMENTS
BBacilliforma. இழை நுண்கம்பி வடிவான.
ADVERTISEMENTS