தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
BBack-bone`n. முதுகெலும்பு, முக்கிய ஆதாரம், உறுதி த பகுதி.
BBack-bonelessa. முதுகெலும்பில்லாத, ஆதாரமற்ற, உறுதியிழந்த.
BBack-chatn. எதிர்ப்பான மறுமொழி, சுடுசொல், துடுக்கான பேச்சு.
ADVERTISEMENTS
BBackclothn. நாடகமேடைப் பின்புற ஒவியத்திரை.
BBack-countryn. மக்கள் எண்ணிக்கை மிகாத மாவட்டங்கள்.
BBackcrossn. கலப்பினப் பிறவிக்கும் மூல இனங்களில் ஒன்றாகும் இடையேயுள்ள கலப்பு.
ADVERTISEMENTS
BBackdoorn. புழைக்கடை, பின்வாயில், (பெ) தகுதியற்ற, ஔதவு மறைவான, களவான.
BBack-draughtn. பின்னோக்கிய ஒழுக்கு.
BBack-endn. பின்கோடி, கடைக்கோடி, காலப்பிரிவின் இறுதிப் பகுதி, இலையுதிர் காலமத்தின் இறுதி.
ADVERTISEMENTS
BBackern. போட்டியாளரை ஆதரிப்பவர், குதிரை முதலியவற்றின் மீது பணயம் வைத்துச் சூதாடுபவர்.
ADVERTISEMENTS