தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
CCabbalan. எபிரேய மறை வாய்மொழி மரபு, மறைமுறை விளக்கம், மறைநிலைக் கோட்பாடு, மறைதுறை அறிவுக்குவை.
CCabbalan. எபிரேய மறை வாய்மொழி மரபு, மறைமுறை விளக்கம், மறைநிலைக் கோட்பாடு, மறைதுறை அறிவுக்குவை.
CCabbalismn. மறை பொருட் கோட்பாடு.
ADVERTISEMENTS
CCabbalismn. மறை பொருட் கோட்பாடு.
CCabbalistn. மறை பொருட் கோட்பாட்டாளர்.
CCabbalistn. மறை பொருட் கோட்பாட்டாளர்.
ADVERTISEMENTS
CCabbalistic, cabbalisticala. மறை பொருளியலைச் சார்ந்த, மறைபொருளுள்ள.
CCabbalistic, cabbalisticala. மறை பொருளியலைச் சார்ந்த, மறைபொருளுள்ள.
CCabbyn. (பே-வ) வாடகை வண்டி ஓட்டுபவர்.
ADVERTISEMENTS
CCabbyn. (பே-வ) வாடகை வண்டி ஓட்டுபவர்.
ADVERTISEMENTS