தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
CCzarevnan. ருசியப் பேரரசரின் மகள்.
CCzarinan. ருசியப் பேரரசரின் மனைவி, ருசியப்பேரரசி.
CCzaritzan. (ருசிய.) ருசியப் பேரரசி.
ADVERTISEMENTS
CCzechn. ஸ்லேவானிக் இனத்தின் மேலைக்கிளை ஒன்றினைச் சார்ந்தவர், ஸ்லேவானிக் மேலைக்கிளையினத்தின் மொழி, (பெ.) ஸ்லேவானிக் இனத்தின் மேலைக் கிளை ஒன்றனுக்குரிய.
CCzechica. ஸ்லேவானிக் இனத்தின் மேலைக்கிளை ஒன்றனுக்குரிய.
CCzechoslovakn. செக்கோஸ்லேவாக்கிய நாட்டவர், (பெ.) செக்கோஸ்லேவாக்கிய நாட்டுக்குரிய.
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS