தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
FFuzzya. குஞ்சம்போன்ற, மங்கலான, தலைமுடி சுருண்ட, பஞ்சு போன்ற.
FFuzzy-Wuzzyn. சூடான் நாட்டுப் போர்வீரன்.
FFylfotn. சுவஸ்திகை.
ADVERTISEMENTS
FFytten..செய்யுட்கூறு, பாடல் ஏட்டின் பகுதி.
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS