தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
GGainingsn.pl. ஈட்டிய பொருள்கள், ஊதிய வகைகள், பெறுபலன்கள்.
GGainsaid, v. gainsayஎன்பதன் இறந்தகால முடிவெச்சம்.
GGainsayv. மறுத்துப்பேசு, மறு.
ADVERTISEMENTS
GGaitn. இயலுந்திறம், நடக்கும் பாணி.
GGaitern. காலுறை.
GGalan. மகிழ்வு.
ADVERTISEMENTS
GGalactica. வானிலுள்ள பால்மண்டலத்தைச் சேர்ந்த, வான் கங்கை சார்ந்த.
GGalactogoguen. பால்சுரப்பு மருந்து.
GGalactometern. பாலியல்புமானி, பால் ஒப்புச்செறிமானி.
ADVERTISEMENTS
GGalactorrhoean. மிகு பால்சுரப்பு.
ADVERTISEMENTS