தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
IIce creamsபனிக்குழைவு, பனிப்பாலேடு
IIce-a pronn. மிதந்துவரும் பனிக்கட்டியை உடைத்து விலக்குகிற, பால அமைவு.
IIce-action, n,.நிலவுலகப்பரப்பில் நிலப் பனிக்கட்டியால் ஏற்படும் அரைப்பு.
ADVERTISEMENTS
IIce-agen. மண்ணியல் பனியூழி.
IIce-anchorn. மிதக்கும் பனிப்பாளத்துடன் படகு முதலியவற்றை இறுக்க உதவும் ஓரலகுடைய நங்கூரம்.
IIce-axen. மலையேறுபவர்கள் பனிகட்டியிலர் படிகளை வெட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தும் கோடரி வகை.
ADVERTISEMENTS
IIcebergn. பனிப்பாறை, மிதக்கும் பனிப்பரப்புத்துண்டு, உணர்ச்சிற்றவர்.
IIce-bird n.சிறு கடற்புறா.
IIceblinkn. தொலைவிலுள்ள பெரும் பனிப்பரப்பின் ஔதக்கதிர் எதிர்த்து மீள்வதால் வான விளிம்பில் ஏற்படும் பளபளப்பு.
ADVERTISEMENTS
IIce-boatn. பனிக்கட்டியினுடாகச் செல்வதற்குரிய சக்கர அமைவுடைய படகுவகை.
ADVERTISEMENTS