தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
JJaghir,jaghireஊஸீய மானியம்.
JJaghirdarn. ஊஸீய மானிய உரிமையாளர்.
JJaguarn. அமெரிக்க காடுகள் சிலவற்ஜீலுள்ள பூனையினத்தைச் சேர்ந்த பெரிய ஊனுண்ணி விலங்கு வகை.
ADVERTISEMENTS
JJahn. எகோவா, விவிலியப் பழைய ஏற்பாட்டில் யூதர்கஷீன் கடவுட்பெயர்.
JJailn. சிறைக்கூடம், காவற்கூடம்.
JJailசிறை
ADVERTISEMENTS
JJailerசிறை அலுவலர்
JJainn. சமணர், சமண சமயத்தினர், (பெ.) சமண சமயத்தைச் சார்ந்த.
JJalapn. மெக்சிகோ நிலப் படர்கொடிக் கிழங்கினின்று எடுக்கப்படும் பேதிமருந்து.
ADVERTISEMENTS
JJalousien. அடைப்புச்சட்டம்.
ADVERTISEMENTS