தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
OOxymeln. தேம்புளிக்காடி, புளிக்காடியுடன் தேன்கலந்த பானம்.
OOxymoronn. சொல் முரணணி, முரணுவபோன்ற சொற்களின் இணையடுக்கு.
OOxyopian. கூர்விழிப் பார்வைக் கோளாறு.
ADVERTISEMENTS
OOxysaltn. உயரகமடங்கிய உப்புவகை.
OOxytonen. கிரேக்க மொழியில் கரையசையில் விசையழுத்தங் கொண்ட சொல், (பெயரடை) கிரேக்க மொழியில் கடையசையில் விசையழுத்தங் கொண்ட.
OOyern. உலா முறைமன்றத் தண்டவழக்குக் கேள்விமுறை.
ADVERTISEMENTS
OOyes, oyezஅமைதியாணைக் குறிப்பு.
OOystern. ஈரிதழ்ச்சிப்பி.
OOyster-bankn. சிப்பி மலிந்து பெருகுங் கடலடிப்பகுதி, சிப்பி பேணி வளர்க்கப்படும் இடம்.
ADVERTISEMENTS
OOyster-barn. அருந்தகத்தில் சிப்பிச் சிற்றுணா வழங்கப்படும் இடம்.
ADVERTISEMENTS