தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
OOyster-catchern. ஆழமற்ற கடல் நீரினுள் நடக்கவல்ல பறவை வகை.
OOyster-farmn. சிப்பிப் பண்ணையாகப் பேணப்படும் கடலடிப் பகுதி.
OOyster-knifen. சிப்பிச் சூரிகத்தி.
ADVERTISEMENTS
OOyster-pattyn. சிப்பிப் பண்ணியம்.
OOzocerite, ozokeritமெழுகுத்திரி-மின்காப்பு ஆகியவகைகளிற் பயன்படும் புதைபடிவ அரக்குப்பொருள்.
OOzonen. கமழி, செறி உயிரக ஓதை, மகிழ்வூக்குந் திறன்.
ADVERTISEMENTS
OOzoniferousa. செறி உயிரகங் கொண்ட, கமழி ஆக்குகிற.
OOzonizev. கமழியாக மாற்று, செறி உயிரகமூட்டு, செறி உயிரகம் வழங்கு.
OOzonizern. உயிரகத்தைக் கமழியாக்கும் அமைவு.
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS