தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
OObeliskn. சதுரத்தூபி, நான்முகக் கூர்நுனிக்கம்பம், நாற்கட்டக் கம்படிவான மலை, நான்முகக் கூர்நுனிக்கம்ப வடிவமைந்த மரம், சொல் அல்லது வாசகம் போலி என்பதைக் காட்டுவதற்காகப் பண்டைச் சுவடிகளில் கையாளப்பட்ட அடையாளம், (அச்சு) அடிக்குறிப்புகளில் அல்லது ஓரங்களில் கையாளப்படும் உடைவாள் குறி.
OObelizev. சொல் அல்லது தொடர் போலி என்பதற்கான அடையாளங் குறி, போலியானதென்று -+ என்னும் அடையாளங்களால் குறியிடு.
OObelusn. சொல் அல்லது வாசகம் போலி என்பதைக் காட்டுவதற்காகப் பண்டைச் சுவடிகளில் கையாளப்பட்ட அடையாளம், (அச்சு) அடிக்குறிப்புகளில் அல்டலது ஓரங்ககளில் கையாளப்படும் உடைவாள் குறி.
ADVERTISEMENTS
OObesea. கொழுத்த, தடித்த.
OObesityn. கொழுப்பு, மட்டுமீறிய தூலிப்பு.
OObeyv. கீழ்ப்படி, பணிந்திணங்கு, சொற்படி நட, பன்பற்றி ஒழுகு, கட்டளை நிறைவேற்று, உணர்ச்சியினால் தூண்டப் பட்டு இயங்கு ஆற்றலினால் இயக்கப்பட்டு இயங்கு.
ADVERTISEMENTS
OObfuscatev. இருளாக்கு, மறை, உணர்வு மழுங்கச்செய், குழப்பமடையச்செய்.
OObin. ஜப்பானிய பெண்களும் குழந்தைகளும் அணியும் அகலமான ஒண்ணிற அரைக்கச்சை.
OObiitv. இறந்துபோனார்.
ADVERTISEMENTS
OObitn. நினைவு வழிபாடு, வள்ளல் நினைவு வழிபாடு, நிறுவன முதல்வர் நினைவு வழிபாடு.
ADVERTISEMENTS