தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
OObiteradv. இடையிலே, போகிற போக்கில், இதற்கிடையில்.
OObiter dictumn. இடைக்கூற்று, நடுவர் தீர்ப்பினிடைத் தெரிவிக்கும் சட்டமுறை மதிப்பில்லாத கருத்து.
OObituaryn. பத்திரிடிகைத்துறை சாவு அறிவிப்பு, இறப்புச் செய்திகள் பற்றிய செய்தித்தாள் அறிக்கை, இறந்துபோனவர் பற்றிய சுருக்க வரலாறு, (பெயரடை) இறப்பினைப் பதிவுசெய்கிற, இறந்தவர்பற்றிய.
ADVERTISEMENTS
OObject n. பொருள், பருப்பொருள், காட்சிப்பொருள், ஔதக் கருவியால் பார்க்கப்படும் பொருள், புறப்பொருள், புலனால் அறியப்படும்பொருள், நானெனும் தன்மைக்கப் புறம்பானது, கருத்துநோக்கம், செயல் இலக்கு, குறிக்கோள், நாடும்பொருள், இலக்கானவர், உரியவர், ஆட்பட்டவர், உட்பட்டவர்,
OObject v. தடைசொல், மறுப்புக்கூறு, ஒவ்வாதென உணர், பொருந்தாமை தெரிவி, வேண்டாமென்று சொல், வெறுப்புக்கொள்.
OObject-balln. குறிப்பந்து, மேசைக் கோற்பந்தாட்டத்தில் ஆட்டக்காரர் தமது பந்தைத்தாக்கும் பந்து.
ADVERTISEMENTS
OObject-findern. ஒருபொருள் இருக்குமிடத்தைக் கண்டறிய உருப்பெருக்காடிகளில் உள்ள அமைவு.
OObject-glassn. பொருள்விலை, ஔதயியற் கருவியின் முனையில் ஆய்வுப் பொருளுக்கு அடுத்துள்ள கண்ணாடி வில்லை.
OObjectifyv. பொறிகளுக்குப் புலனாகும் பொருளாகக் காட்டு, புறப்பொருளாக்கு, மனத்துக்குப் புறம்பானதாகச் செய், உருப்படியான வடிவம் வழங்கு, உருவங்கொடு.
ADVERTISEMENTS
OObjectionn. மறுப்பு, எதிரீடு, எதிருரை, தடங்கலுரை. தடைக்கூறு, மறுத்துரைதல், எதிரான காரணம், எதிரீடான அறிக்கை, பொருந்தாமை உணர்வு, பொருந்தாமை தெரிவிப்பு, வெறுப்புணர்ச்சி, வெறுப்பறிவிப்பு.
ADVERTISEMENTS