தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
PPadoukn. பர்மா நாட்டு வெட்டுமரவகை, வெட்டு மரவகையின் கட்டை.
PPadren. பாதிரி, தனிமுறைக்குரு.
PPadronen. நடுநிலைக்கடல் வாணிகக்கப்பல் தலைவன், இத்தாலி நாட்டில் தெருப்பாடகர் தலைவ்ன, குழந்தைப் பிச்சைக்காரர் தலைவன், இத்த்லிய வழிமனையுரிமையாளன்.
ADVERTISEMENTS
PPadussoyn. முற்கால ஒப்பனைப் பட்டிழைப்புரி.
PPaeann. நன்றிப்பாடல், வாகைப்பாடல்.
PPaederastn. பையன் வேட்கையர்.
ADVERTISEMENTS
PPaederastyn. பையன் பால் வேட்கை.
PPaediatrica. குழந்தை மருத்துவஞ் சார்ந்த.
PPaediatriciann. குழந்தை மருத்துவர்.
ADVERTISEMENTS
PPaediatricsn.pl. (மரு.) குழந்தை வைத்தியம்.
ADVERTISEMENTS