தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
PPage downஇறங்கு பக்கம்
PPage numberபக்க எண்
PPage previewபக்கமுன்காட்சி
ADVERTISEMENTS
PPage setupபக்க அமைவு
PPage upஏறுபக்கம்
PPageantn. ஆரவாரக் கண்காட்சி, பேரணிக்காட்சி, அருவண்ணக்காட்சி, நாடகக் கண்காட்சி, வரலாற்றுக்காட்சியணி, ஓவியப் பல்வண்ணக்காட்சி, அணிவரிசைக்காட்சி, வெற்றாரவாரம், புறவண்ணத்தோற்றம்.
ADVERTISEMENTS
PPageantryn. பகட்டாரவாரக் காட்சி, வெற்றாரவாரத் தோற்றம்.
PPagerவிளிப்பான், அகவன்
PPagett,M.P.சென்றிருக்கும் நாட்டைப்பற்றி அறிய வேண்டுவன யாவும் சில மாதங்களுக்குள் அறிந்துவிடுவதை எதிர்பார்க்கும் பிரயாணி.
ADVERTISEMENTS
PPaginala. பக்கங்க்ள சார்ந்த, பக்கவரிசையான, பக்கங்கள் அடங்கிய, பக்கத்துக்குப் பக்கம் இணைவான.
ADVERTISEMENTS