தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
QQuadrantn. வட்டக்காற் சுற்றுவரை; கால்வட்டம், செங்கோண ஆரங்களுக்குட்பட்ட வட்டப்பகுதி; கோணமானி.
QQuadratn. அச்சுத்துறையில் எழுத்துரு இட அடைப்புக் கட்டை.
QQuadrate n. (உள்.) நாற்கோண எலும்பு; நாற்கோணத்தசைநார்;(பெ) (உள்.) நாற்கோணமான; சதுரமான.
ADVERTISEMENTS
QQuadrate v. (வினை) சதுரமாக்கு; வட்ட முதலியவற்றின் சதுரச் சமன்பாடு காண்; இசைவாக்கு, பொருத்து; இசைவாக்கு, பொருத்து; இசைவாகு, பொருந்து.
QQuadraticn. இருவிசைப்படிச் சமன்பாடு; (பெ) (கண.) உருக்கணக்கியல் துறையில் இருவிசைப்படிமை சார்ந்த.
QQuadraticsn. இருவிசைச் சமன்பாட்டுத்தறை உருக்கணக்கியல்.
ADVERTISEMENTS
QQuadraturen. (கண.) உருவின் சதுரச் சரியீட்டுளவு; (வான்.) கதிரவனிடமிருந்து திங்கள் ஹீ0 பாகைத் தொலைவிலிருக்கும் இடகால நுட்பங்கள் இரண்டில் ஒன்று; கோளம் ஒன்றுக்கொன்று ஹீ0 பாதை தொலைவிலுள்ள நிலை.
QQuadrenniala. (பெ) நான்கு ஆண்டுகட்கு ஒருமுறை நடைபெறுகி; நான்காண்டுகள் நீடிக்கிற.
QQuadricn. பிழம்புரு வடிவியலில் இரண்டாம் படிமையிடைய பரப்பு, நேர்கோட்டால் இருமுறை வெட்டப்படும் பரப்பு; (பெ) பிழம்புரு வடிவியலில் பரப்புவகையில் இரண்டாம் படிமையுடைய.
ADVERTISEMENTS
QQuadrifida. (பெ) நான்கு பிரிவான, நான்கு கூறாகப் பிளவுற்ற.
ADVERTISEMENTS