தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
QQuaggya. சதுப்பியல்பான, சேறான; ஆற்றின் வகையில் சதுப்புநிலத்தின் வழிச்செல்கிற.
QQuagmiren. சதுப்புநிலம், படுசேறு; புதைகுழி.
QQuahaug,quahogவட அமெரிக்க உருண்டைச் சிப்பி வகை.
ADVERTISEMENTS
QQuaidorsayn. பிரஞ்சு அயல்நாட்டு அலுவலகம்.
QQuail n. கவுதாரியினப் புலம்பெயர் பறவை வகை.
QQuail-calln. கவுதாரியினப் பறவைவகையை வீழ்த்துதற்குரிய சீழ்க்கை.
ADVERTISEMENTS
QQuaileryn. கவுதாரியினப் பறவை வளர்ப்புப்பண்ணை.
QQuail-pipen. கவுதாரி புரை குழல்.
QQuainaryn. ஐந்து சார்ந்த, ஐந்து பொருள்கள் அடங்கிய.
ADVERTISEMENTS
QQuainta. பழமை நலங்கனிந்த, விசித்திரக் கவர்ச்சியுடைய ஆர்வந்தூண்டும் இனிய முரண்பாடுடைய.
ADVERTISEMENTS