தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
QQuaken. அதிர்வு; (பே-வ.) நிலநடுக்கம்; (வினை) அதிர், நில வகையில் நில நடுக்கத்தின் போது அதிர்வுறு; சதுப்புநில வகையில் ஆட்டங்கொடு; குளிரால் நடுங்கு.
QQuaker n. ஜார்ஜ் பாக்ஸ் என்பவர் 164க்ஷ்-இல் நிறுவிய நண்பர் கழகத்தைச் சார்ந்தவர்; (பெ) நண்பர் கழகஞ்சார்ந்த.
QQuaker n. நடுங்குபவர்; கப்பல் கோட்டை ஆகியஹ்ற்றிலுள்ள பொம்மைப் பீரங்கி.
ADVERTISEMENTS
QQuaker-birdn. கடற்பறவை வகை.
QQuakerdomn. நண்பர் கழகச் சமய வாழ்க்கைமுறை; நண்பர் கழகத்தார் தொகுதி; நண்பர் கழகப் பரப்பு; நண்பர் கழக ஆட்சி.
QQuakeressn. நண்பர் கழகப் பெண் உறுப்பினர்.
ADVERTISEMENTS
QQuakerismn. நண்பர்கழகச் சமய வாழ்க்கைமுறை; நண்பர் கழகக் கோட்பாடு.
QQuaker-mothn. மங்கல்நிற விட்டிற்பூச்சி.
QQuakers-meetingn. நண்பர் சமயக்கூட்டம்; மோன அரங்கு.
ADVERTISEMENTS
QQuaking-grassn. ஆடும் தலைப்பகுதியினையுடைய புல் வகை.
ADVERTISEMENTS