தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
RRuthlesslyadv. இரக்கமின்றி, கொடுமையாக.
RRuttish a. மதங்கொண்ட, விலங்காண் வகையில் இணை விழைச்சு இச்சைமிக்க.
RRuttish a. செல்தடப் படுகுழிகள் படுவிக்கிற, செல்தடப்படுகுழிகள் படத்தக்க.
ADVERTISEMENTS
RRutty a. செல்தடப் படுகுழிகள் நிறைந்த, மேடுபள்ளமான.
RRutty a. பருவ வெதுவெதுப்புமிக்க, இணைவிழைச்சு விருப்பம் நிரம்பிய.
RRuxn. உணர்ச்சி வெறி, ஆத்திரம்.
ADVERTISEMENTS
RRyen. கம்புவகை, புல்லரிசி, கூலவகைப் பயிர், கூலவகைத் தேறல்.
RRye-grassn. காட்டுப்புல் வகை.
RRyepeckn. பரிசலை நிலைநிறுத்திவைக்க உதவும் இருப்புக் கழி.
ADVERTISEMENTS
RRymern. கழி அணை மதகுக்கம்பம், கால்வாய்ப்பூட்டு மதகுக்கம்பம்.
ADVERTISEMENTS