தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
TTabulatorn. பட்டியற்படுத்துபவர், பட்டியற்படுத்துவது, பட்டியற்படுத்துங் கருவி.
TTacamahacn. மரப்பிசின் வகை, மரப்பிசின் வகை.
TTac-au-tacn. சிலம்பத் தட்டுமறிப்பு, வாட்போரில் விரைதாக்குத் தடைகாப்பு நடவடிக்கை, விரைதாக்கெதிர்த்தாக்கு.
ADVERTISEMENTS
TTacev. வாயை மூடு, பேசாமலிரு.
TTacetv. (இசை) நிறுத்துக, பாட்டு நிற்கட்டும், மேளம் நிறுத்து.
TTach, tacheதொடரில் ஒரு கண்ணி, இடையிணைப்புக் கொளுவி.
ADVERTISEMENTS
TTachgraphic, tachygraphicala. பண்டைக் கிரேக்க ரோமரின் சுருக்கெழுத்துமுறை சார்ந்த.
TTachometern. விசைமானி.
TTachometryn. விசைமான முறை, விரைவுவீத அளவு முறைமை.
ADVERTISEMENTS
TTachycardian. இதயத் துடிதுடிப்புக் கோளாறு.
ADVERTISEMENTS