தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
UUblockv. தடைநீக்கு, தடங்கலினின்றும் விடுவி.
UU-boatn. செர்மன் நீர்முழ்கிக் கப்பல்.
UU-boltn. கொண்டி, வளைபகர வடிவான தாழ்ப்பூட்டு.
ADVERTISEMENTS
UUclewv. முறுக்குத் தளர்த்து,சுருளினைச் சுற்றவிழ், மடிப்பு நிமிர்த்து, விரித்துத்திற.
UUclogv. தடகங்கலகற்று.
UUddern. விலங்கின் பால்மடி.
ADVERTISEMENTS
UUddereda. பால் மடியினையுடைய.
UUderkeekpern. துணைநிலைக் காவலாள்.
UUdometern. மழைநாழி,மழைமானி.
ADVERTISEMENTS
UUdometrica. மழைமானி சார்ந்த.
ADVERTISEMENTS