தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
UUtteringn. கூறுதல், கூற்று, செலவாணியிற் பரப்பி விடுதல்.
UUtterlessa. வௌதயிட்டுக் கூறமுடியாத.
UUtterlyadv. முற்றிலும், முழுதுற, பிறிது கலப்பின்றி, தீர.
ADVERTISEMENTS
UUttermosta. கடைக்கோடியான, எல்லைக்கோடியான.
UUtternessn. தனிநிலை, கலப்பற்ற தனி முனைப்புநிலை.
UU-tuben. முடக்கு வளைகுழாய்.
ADVERTISEMENTS
UUvulan. உள்நாக்கு, உள்நாக்கொத்த உறுப்பு.
UUvulara. உள்நாக்குச் சார்ந்த.
UUxoriciden. மனைவிக்கொலை.
ADVERTISEMENTS
UUxoriousa. மனையாளைப் பெரிதும் விரும்புகிற, பெண்வழிச் சேறலான.
ADVERTISEMENTS