தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
VVagabondisha. சுற்றித்திரிகிற.
VVagabondismn. நாடோ டிப் பண்பு, போக்கிரிச் செயல்.
VVagabondizev. சுற்றித்திரி.
ADVERTISEMENTS
VVagaryn. விளங்காப் போக்கு, விளையாட்டுப்போக்கு, புரியாக் கோளாறு, எண்ணக்கோளாறு, நடைக் கோளாறு, பொருந்தாக் கருத்து, பொருந்தா நிகழ்ச்சி.
VVaginan. யோனிக் குழாய், பெண்ணின் கருப்பை வாய்க்குழாய், உறை.
VVaginala. யோனிக் குழாய்க்குரிய.
ADVERTISEMENTS
VVaginanta. உறையாகப் பொதிந்திருக்கிற.
VVaginate, vaginatedபசுந்தாள் தோகையினையுடைய, உறையினையுடைய.
VVagrancyn. சுற்றித் திரிவு, நாடோ டித் தன்மை.
ADVERTISEMENTS
VVagrantn. சுற்றி அலைபவர், பயனற்ற நாடோ டி, (சட்.) சிறைச் சாலைக்கு அனுப்பப்படக்கூடிய சோம்பேறித் தெருச் சுற்றி, (பெ.) அலைந்து திரிகிற, சுற்றித் திரிகிற, நாடோ டியான.
ADVERTISEMENTS