தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
WWuzzlev. குழப்பு.
WWyandotten. அமெரிக்க வளர்ப்புக்கோழி வகை.
WWyen. 'வொய்' என்னும் எழுத்து, 'வொய்' வடிவுடைய பொருள்.
ADVERTISEMENTS
WWykehamistn. விஞ்செஸ்டர் கல்லுரி மாணவர், (பெ.) விஞ்செஸ்டர் கல்லுரி சார்ந்த.
WWylie-coatn. இரவு அங்கி.
WWyndn. சந்து.
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS