தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
WWalkie-talkie, walky-talkyn. சிறுசேணி, செய்தி கேட்கவும் அனுப்பவும் வாய்ப்புள்ள கைப்படிவ வானொலிப் பெட்டி.
WWalk-in coolern. அழிபொருள் குளிர்பதனக் கலம்.
WWalkingn. நடத்தல், உலவுதல், (பெ.) நடக்கிற, நடத்தற்குரிய.
ADVERTISEMENTS
WWalking-fernn. படர் சூரல் வகை.
WWalking-leafn. இலைப்பூச்சி.
WWalking-papersn. வேலை நீக்க ஆணைப்பத்திரம்.
ADVERTISEMENTS
WWalking-partn. பேசுவதற்கு வாய்ப்பில்லாத நடிப்புப் பகுதி.
WWalking-straw, walking-twign. குச்சிப் பூச்சி வகை, குச்சி போன்ற காப்பு நிறங் கொண்ட பூச்சி வகை.
WWalking-tourn. நடைப்பயணம்.
ADVERTISEMENTS
WWalk-outn. வௌதயேறுதல், தொழிலாளர் வேலை நிறுத்தம்.
ADVERTISEMENTS