தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
XXenonn. (வேதி.) மந்தமான எடைமிக்க வளித்தனிமம்.
XXenophoben. அன்னியர் வாடை ஆகாதவர்.
XXenophobian. அன்னியப் பொருள் வெறுப்பு.
ADVERTISEMENTS
XXenophyan. (வில.) தோட்டில் இன உயிரால் கசிவித்து ஆக்கப் பெறாக் கூறு.
XXenoplastica. (வில.) செய்முறையியல் வழக்கில் மாற்றினக் கருவிணைவு சார்ந்த.
XXenotimen. அருந்தனிமங்கள் அடங்கிய கனிம வகை.
ADVERTISEMENTS
XXenurinea. தோட்டுயிர் வகை சார்ந்த.
XXenurusn. தோட்டுயிர் வகை.
XXeransisn. உலர்வு.
ADVERTISEMENTS
XXeranthemumn,.வாடாக் கொத்துமலர்ச் செடியினம்.
ADVERTISEMENTS