தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
XXerantica. வறண்டுபோகிற.
XXerarchn. முதலில் வறண்ட நிலத்தில் தோன்றிய செடி.
XXerasian. மயிர் உலர்வு.
ADVERTISEMENTS
XXeroadiographyn. ஊடுகதிர் மூலமான மின்துகள் நிழற் பட முறை.
XXerochasyn. உலர்வு வதக்கம், உலரும் போது வதங்குந்தன்மை.
XXerodermian. தோல் உலர்வு நோய்.
ADVERTISEMENTS
XXerographyn. மின்துகள் நிழற்பட முறை, வேதிமாற்ற மின்றிமின்னூட்டப் பட்ட தூசிதுகள் மூலம் நிழற்படம் ஆக்கப்படும் முறை.
XXerophagyn. உலர் உணவு நோன்பு.
XXerophilousa. (தாவ.) வறள் வெப்பச் சூழ்நிலைக்கு ஒத்திசைந்து வாழவல்ல.
ADVERTISEMENTS
XXerophthalmian. (மரு.) நீர்க்கசிவற்ற கண்ணழற்சி நோய்.
ADVERTISEMENTS