தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
XXerophyten. வறட்சி முதலிய நிலத்தடை கடந்து வளர வல்ல செடி.
XXerosisn. (மரு.) நீர்க்கசிவற்ற கண்ணழற்சி நோய்.
XXerostoma,xerostomian. வாயுலர்வுக் கோளாறு.
ADVERTISEMENTS
XXerotesn. உடல் உலர்வுப்பாங்கு.
XXerotripsisn. உலர்வுராய்வு.
XXeroxபடியெடுப்பான், பலபடிமம், நகலம், படிபெருக்கி
ADVERTISEMENTS
XX-flashn. மின் ஔதவீச்சு நேரங்காட்டும் நிழற்பட மூடிக் குறிப்பு.
XXiphisternumn. (உள்.,வில.) மார்பெலும்பின் கீழ்க்கோடி.
XXiphoidn. (உள்.) மார்பெலும்பின் கீழ்
ADVERTISEMENTS
XXoanonn. தொன் மரச்சிலையுரு, கிரேக்க பழமைச் சின்ன வகையில் விண்ணினின்றும் வீழ்ந்ததாகக் கருதப்பட்ட மரகத்தினாலான தெய்வ உருவச்சிலை.
ADVERTISEMENTS