தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
XX-rayஊடுகதிர்
XX-ray a. ஊடுகதிர் சார்ந்த.
XX-ray v. ஊடுகதிர் கொண்டு கூராய்வு செய், ஊடுகதிர் செலுத்திப் பண்டுவஞ் செய், ஊடுகதிர் நிழற்படமெடு.
ADVERTISEMENTS
XX-raysn.pl. (இய.) ஊடுக
XXylemn. (தாவ.) கட்டை, மர உட்பிழம்பு.
XXylobalsamunn. மரவகைச் சுள்ளித் தொகுதி, மரவகைச் சுள்ளி வடிசாறு.
ADVERTISEMENTS
XXylocarpn. மரக்கட்டை போன்ற திரள் கனி, மரக்கட்டை போன்ற திரள் கனிமரம்.
XXylographn. மரச்செதுக்கு வேலைப்பாட்டுப் பொருள், மரவரி வேலைப்பாட்டுப் பொருள், மரச் செதுக்குப் போலியான பாணியமைந்த வேலைப்பாட்டுப் பொருள்.
XXylographern. மரச்செதுக்கு வேலைப்பாடு சார்ந்த, மரவரி வேலைப்பாட்டாளர், மரச்செதுக்குப்பாணி வேலைப்பாட்டாளர்.
ADVERTISEMENTS
XXylographica. மரச்செதுக்கு வேலைப்பாடு சார்ந்த, மரவரி வேலைப்பாட்டுப் பாணியான, மரச்செதுக்கு வேலைப்பாட்டுப் பாணி சார்ந்த.
ADVERTISEMENTS