தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
XXylographyn. மரச்செதுக்கு வேலைப்பாடு, மரவரி வேலைப்பாடு, மரச்செதுக்குப் போலியான வேலைப்பாட்டுப் பாணி.
XXyloniten. மரச்சத்து, தந்தம் போன்ற செயற்கை ஆக்கப் பொருள்.
XXylophagousa. கட்டையைத் தின்கிற, கட்டையைத் தின்னும் பூச்சிகள் சார்ந்த.
ADVERTISEMENTS
XXylophonen. இசைமரம், மரத்தாலான அதிர்விசைக்கருவி.
XXystern. (அறு.) என்பராவி, எலும்பு சுரண்டுங் கருவி.
XXystusn. களரி மண்டபம், பண்டைக் கிரேக்கர் வழக்கில் உடற்பயிற்சிக்குரிய மதிலகக் கூடம், தோட்ட உஷ்ப் பாதை, பூங்கா முற்றமேடை,
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS