தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
YYtterbiumn. (வேதி.) அணு எண் ஹ்0 உடைய அரிய உலோகத் தனிமம்.
YYttriumn. அணு எண் 3ஹீ உடைய அரிய உலோகத் தனிமம்.
YYuccan. வெண்ணிற மலர்ச்செடி வகை.
ADVERTISEMENTS
YYugawaraliten. ஜப்பானில் கண்டெடுக்கப்படும் நிறமற்ற கனிம வகை.
YYugoslav,yugoslaviann. யுகோஸ்லாவியர்,(பெ.) யுகோஸ்லாவியர் நாட்டினைச் சார்ந்த.
YYukn. சிரிப்பு, நகைச்சுவை, வானொலியில் நகைப்பூட்டும் திறம்.
ADVERTISEMENTS
YYulen. கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை.
YYule-logn. கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு முந்திய நாள் மாலை எரிக்கப்படும் கட்டை.
YYule-tiden. கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைப்பருவம்.
ADVERTISEMENTS
YYurtn. சிறு கூடாரம்.
ADVERTISEMENTS