தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
AAzoten. வெடியம், உப்புவளி, காலகம்.
AAzothn. பாதரசம், முற்காலச் சஞ்சீவி மருந்து.
AAzotic, azotous,ja.வெடியுப்புச் சார்ந்த, வெடியுப்பின் கலவையான.
ADVERTISEMENTS
AAzotizev. வெடியத்துடன் கல.
AAzotobactern. வளிமண்டலத்திலுள்ள கலப்பற்ற வெடியத்தைப் பற்றும் இயல்புடைய நில உயிர்ம வகை.
AAztecn. அமெரிக்கக் கண்டத்து மெக்சிகோ பகுதியின் பழங்குடி இனத்தவர்.
ADVERTISEMENTS
AAzuren. மங்கலான நீலம், நீலவானம், நீலவண்ணப்பொருள், நீலமணி, (பெ.) வானீல நிறமான, முகில் தடமற்ற, நிறை அமைதியான.
AAzureana. வானீல நிறமான.
AAzurinen. கருநீல அவுரிச்சாயம், நன்னீர் மீன்வகை.
ADVERTISEMENTS
AAzurya. நீலச் சாயலான.
ADVERTISEMENTS