தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
XXanthaten. (வேதி.) மஞ்சள் உப்புச்சத்து வகை.
XXanthein,xantheine(வேதி.) மலர்களில் உள்ள மஞ்சள் வண்ணப்பொருள்.
XXanthica. மஞ்சளான, மலர் வகையில் மஞ்சள் நிறம் வாய்ந்த.
ADVERTISEMENTS
XXanthippen. அடங்காப் பிடாரியான மனைவி.
XXanthochroin.pl. மனித இன நூல் வழக்கில் வௌ஢ளை இனத்தவர்.
XXanthomelanousa. மனித இன நூல் வழக்கில் கரு மயிருடைய வௌ஢ளை இனஞ் சார்ந்த.
ADVERTISEMENTS
XXanthophylln. பொலமியம், செடிகளில் வாசியத்தோடு காணப்படும் மஞ்சள் வண்ணப்பொருள்.
XXanthousa. மஞ்சள் நிறமான, மனித இன நூல் வழக்கில் மங்கோலிய இனஞ் சார்ந்த.
XXebecn. முப்பாய் நாவாய்.
ADVERTISEMENTS
XXenelasian. (வர.) கிரேக்கரிடையே ஸ்பார்ட்டா நகரரசில் கையாளப்பட்ட அயலார் நீக்க ஏற்பாடு.
ADVERTISEMENTS