தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
LL.s.d. n. பவுன்-ஷில்லிங்-பென்னி, ஆங்கில நாணயப் படி வரிசை, பணம், செல்வம்.
LLan. (இசை.) மேற்பாலையில் ஆறாவது இசைமானம் அல்லது பண்.
LLaagern. படைவீடு, வண்டிகளை வட்டமாக நிறுத்தி வைத்து அமைத்த கூடாரம், படைத்துறைக்கவச ஊர்திகளின் தங்கலிடம், (வினை) வண்டிகளை வட்டமாக நிறுத்து வைத்துக் கூடாரம் அமை, வண்டி வட்டக்கூடாரங்களில் ஆட்களைத் தங்கவை.
ADVERTISEMENTS
LLabarumn. ரோமரின் படைத்துறைக் குறிகளுடன் கிறித்தவச் சின்னங்களையும் இணைத்த கான்ஸ்டண்டின் என்ற முதல் கிறித்தவ ரோமர் பேரரசர் கொடி.
LLabefactionn. நடுக்கம், தளர்ச்சி, வலுக்குறைவு, வீழ்ச்சி.
LLabel, n..தாள் நறுக்கு, முகப்புவரிச்சீட்டு, பொருட்பெயர்-பண்பு-வகை-உடையவர் பெயர்-செல்லுமிடம் முதலிய இன்றியமையா விவரங்களைத் தாங்கிய அடையாளத் துண்டுக்குறிப்பு, வகை விவரத்துணுக்கு, தற்குறிப்பு அடை மொழிப்பெயர், ஒட்டுப்பொறிப்புத்தலை, தலைச்சின்னம், (வினை) பொருட்களின் மேல் பெயர் விவரச்சீட்டை இணை, தலைச்சின்னத்தை ஒட்டு, இனவாரியாகப் பிரித்து ஒதுக்கிக் குறிப்பிடு.
ADVERTISEMENTS
LLabian. pl. (ல.) (உள்.) இதழ்கள் போன்ற பெண்குறியின் பகுதிகள்.
LLabialn. இதழ் ஒலி, உதடுகளின் துணையால் ஒலிக்கப்படும் எழுத்து, (பெ.) இதர்பற்றிய, இதழ்போன்ற, உதடுகள் போன்று செயலாற்றுகிற, உதடுகளால் ஒலிக்கப்பெறுகிற.
LLabiaten. (தாவ.) உதடனைய இதழ்களுடைய மலர்வகை, உதடு போன்ற இருபிரிவாகப் பிரிந்த புற இதழ்வட்டமுடைய செடிவகை, (பெ.) உதடனைய இதழ்களுடைய, உதடு போன்றபுல்லிவட்டங் கொண்ட, இதழ்கள் போன்ற.
ADVERTISEMENTS
LLabilea. (இயற்., வேதி.) நிலையற்ற, நிலைமாற்றமடையக் கூடிய, பொருள் மாற்றம் பெறக்கூடிய.
ADVERTISEMENTS