தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
OOafn. பேய்ப்பிள்ளை, மாறாட்டக்குழந்தை, மட்டிப்பிள்ளை, கோணற்சிசு.
OOakn. சீமை ஆல்வகை, கருவாலி வகை, சிந்தூர மரம், (செய்) மரக்கலங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் வகையில் ஒரு தொகுதியான அறைகளின் வௌதக்கதவு, கருவாலி மர இலைகள், கருவாலி மரக்கன்றின் இலைநிறம், (பெயரடை) கருவால மரத்தினாற் செய்யப்பட்ட, கருவாலி மரஞ் சார்ந்த.
OOak-applen. கருவாலிமர இலையின்மீது ஒருவகைப்பூச்சியினால் தோன்றும புடைவளர்ச்சி.
ADVERTISEMENTS
OOak-beauty, oad-eggerஅந்துப்பூச்சிவகை.
OOakena. கருவாலி மரத்தினாற் செய்யப்பட்ட, கருவாலரி மரஞ் சார்ந்த.
OOak-fernn. ஈரப்பாறைகள்-சுவர்கள் முதலியவற்றில் வளரும் மழமழப்பான முக்கிளைப்புடைய சூரல்வகை.
ADVERTISEMENTS
OOak-fig, oad-gallகருவாலி மரத்தினாற் செய்யப்பட்ட, கருவாலி மரஞ் சார்ந்த.
OOak-hook-tip, oak-mothஅந்துப்பூச்சி வகை.
OOak-plum, oak-potato, oak;-spanglen. கருவாலி மரங்களில் பூச்சி வகைகளினால் தோன்றும் புடைவளர்ச்சி.
ADVERTISEMENTS
OOakumn. கலப்பற்றாகப் பயன்படுத்தப்படும் பழங்கயிற்றுச் சிதைவு.
ADVERTISEMENTS