தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
KKukrin. இருமுனைகளிலும் அகன்று வளைந்த கூர்க்க வீரரின் கொடுவாள்.
KKulakn. செல்வ வளங்களையுடைய ருசிய நாட்டுக் குடியானவர்.
KKulturn. பண்பாடு, நாகரிகம், நாகரிகப்படிவம்.
ADVERTISEMENTS
KKulturkampfn. பள்ளி-கொயில்கள் நிர்வாகம் பற்றி முற்காலச் செர்மன் பேரரசாட்சியாளர்க்கும் போப் ஆண்டவருக்கும் இடையேயுள்ள பூசல்.
KKummeeln. சோம்பு மணமூட்டப்பட்ட இன்தேறல் வகை.
KKuomintangn. சீனாவில் (1ஹீ12-இல்) நிறுவப்பட்ட தேசீயப் புரட்சிக் கட்சி.
ADVERTISEMENTS
KKurdn. கூர்டிஸ்தான் குடிமகன்.
KKursaaln. செர்மானிய உடல்நலத் தலங்களிற் பார்வையாளர்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட கட்டிடம்
KKvassn. கம்பு போன்ற ஒருவகைத் தானியத்தினின்று இறக்கப்படும் ருசியநாட்டுக் குடிவகை.
ADVERTISEMENTS
KKwashiorkorn. வெப்ப நாடுகளிற் புரதச்சத்துப் போதாமையால் வரும் நோய் வகை.
ADVERTISEMENTS