தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
NNympholeptn. கொள்கை வெறியர்.
NNymphomanian. (மரு.) மகளிர் கழிகாமம்.
NNyosisn. கண்பாவை இடுக்கம்.
ADVERTISEMENTS
NNystagmusn. கண்விழிகள் ஓயாமல் ஊசலாடும் நிலையிலுள்ள கண்ணோய், சுரங்கத் தொழிலாளர் கண்ணோய்.
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS