தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
WWrungv. 'ரிங்' என்பதன் இறந்த கால முடிவெச்ச வடிவம்.
WWrya. கோணலான, உருக்கோடிய, ஒரு புடைத்திரிபுக்கோட்டமுள்ள.
WWrybilln. ஆள்காட்டிக் குருவியினப் பறவை வகை.
ADVERTISEMENTS
WWrymouthn. மீன் வகை.
WWrymoutheda. முகங்கோட்டிக் காட்டுகிற.
WWryneckn. மரங்கொத்தி இனப்பறவை.
ADVERTISEMENTS
WWshingtonian. அமெரிக்க பனைமர வகை.
WWultima Thulen. அறிமுகமில்லாச் சேணிலம்.
WWurzburgn. பெரிய ஜெர்மன் சேணளவி அமைவு.
ADVERTISEMENTS
WWuwan. செயற்கை மனிதகுண்டுபோன்ற இரண்டாம் உலகப்போர் இறுதிக்கால ஜெர்மன் இரகசிய ஆயுதம்.
ADVERTISEMENTS