தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
EEyesightn. பார்வையாற்றல், காட்சித்திறம்.
EEyesoren. கண்ணறாவி.
EEye-splicen. கயிற்றில் நுனி முறுக்குச் சுருக்கு, மடித்து அடிமுறுக்கின் புரிகளுடன் முறுக்கப்பட்ட கயிற்றின் கண்ணி.
ADVERTISEMENTS
EEye-spotn. கண்போன்ற பொட்டு, கண்போன்று பார்ப்பதற்கு உதவும் முதிராக்கருநிலை உறுப்பு.
EEye-stringn. கண்ணிமைக் கதுப்பினை இயக்க உதவும் தசைப்பற்று, கண்ணிமை நரம்பு.
EEye-toothn. கோரப்பல், கண்ணிற்குக் கீழே மேல்தாடையிலுள்ள கூரிய பல்.
ADVERTISEMENTS
EEyewashn. கண் கழுவு மருந்து, கண் துடைப்பு வேலை.
EEyewatern. கண்ணீர், கண்ணருகே சுரக்கும் நீர்மக்கூறு, கண்கழுவும் நீர்.
EEyren. (வர.) சுற்றுப்பயணம், சுற்றுலா நீதிமன்றம்.
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS