தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
IIconica. உருவம், அரல்லது உருவப்படம், பற்றிய, உருவம் அல்லது உருவப்படத்தின் தன்மைவாய்ந்த, மரபு வழக்கமான பாணியையொட்டிய.
IIconoclasmn. உருவத்தகர்ப்பு, உருவவழிபாட்டு எதிர்ப்பு, ஆர்வப் பழமரபு அழிப்பு.
IIconoclasmn. உருவத்தகர்ப்பு, உருவவழிப்பாட்டு எதிர்ப்பு,ஆர்வப் பழமரபு அழிப்பு.
ADVERTISEMENTS
IIconoclastn. உருவங்களை உடைப்பவர், கீழ்த்திருச்சபையினட் உருவ வழிபாட்டினை எதிர்த்து கி.பி. க்ஷ்-ஆம் ஹீ-ஆம் நுற்றாண்டுகிளல் நடத்தப்பட்ட இயக்கத்தில் பங்கு பற்றியவர், ஆர்வக்கொள்கைகளையும் நம்பிக்கைகளையும் தாக்குபவர்.
IIconographyn. உருவங்களினால் அல்லது வரிவடிவங்களினால் பொருளை விளக்குதல், படங்களை முன்மையாயிருக்கும் சுவடி, படங்கள் அல்லது பற்றிய கட்டுரை.
IIconolatern. உருவ வழிபாட க்ஷசுஹ்ழுகூழ்.
ADVERTISEMENTS
IIconolatryn. உருவ வழிபாடு.
IIconology, n.,உருவங்கள்-சிலைகள் பற்றிய ஆய்வு, குறிப்பு அடையாள முறைமை.
IIconomachyn. உருவ வழிபாட்டுக்கு எதிரான இயக்கம்.
ADVERTISEMENTS
IIconometern. (நி-ப) நேர்முகப்பார்வைப் புல அறுதிக் கருவி, தொலைப்பொருளின் அளவையோ தொலைவையோ அறுதி செய்வதற்குரிய கருவி.
ADVERTISEMENTS