தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
YYoungisha. ஓரளவு இளமைவாய்ந்த, அனுபவம் போதாத.
YYounglingn. இளையர், இள விலங்கு, குட்டி, குஞ்சு, (பெ) இளமை வாய்ந்த.
YYoungsttern. இளைஞர், சிறுவர்.
ADVERTISEMENTS
YYoungunn. (பே-வ) இளைஞர், சிறுவர்.
YYoura. உன்னுடைய, உங்களுடைய.
YYourspron உன்னுடையது, உன்னுடையவை, உங்களுடையது, உங்களுடையவை.
ADVERTISEMENTS
YYourselfpron நீதான்,நீயேதான்,உன்னையே.
YYouthn. இளமை, இளமைப்பருவம், இளைஞன், இளைஞர், இளைஞர் தொகுதி, இளைஞர் வகுப்பு, இளைஞர் உலகம்.
YYouthfula. இளமையான, இளமைப் பருவத்திலுள்ள, மனக்கிளர்ச்சியுடைய, வலுவுடைய.
ADVERTISEMENTS
YYowln. கூக்குரல், நாயின் வேதனை ஊளை, (வினை) கூவு, கத்து, நாய் வகையில் வேதனையால் ஊளையிடு.
ADVERTISEMENTS