தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
YYard-mann. இருப்பூர்தித் தங்குவௌதயிட அலுவலர்.
YYard-mastern. இருப்பூர்தித் தங்குவௌத மேற்பார்வையாளர்.
YYard-measuren. கெச அளவு.
ADVERTISEMENTS
YYard-stickn. கெசக்கோல், அளவுகோல்.
YYard-wandn. கெசக்கோல்.
YYarnn. சரடு, நூலிழை, முறுக்கிழை, திரித்த நூல், கதைச்சரடு, புனைக்கதை, கட்டுக்கதை, வளைந்துவளைந்து செல்லுங்கதை, வளைத்து வளைத்துப் பேசும் பேச்சு, (வினை) சரடுவிடு, கதைகட்டிவிடு, பேச்சு நீட்டு.
ADVERTISEMENTS
YYarnநுலிழை
YYarn-beam,yarn-rollசிட்டம், நூற்சுற்று கழி.
YYarrown. காரப்பூடு, காரமணச்சுவையுடைய மூலிகைச்செடி வகை.
ADVERTISEMENTS
YYashmakn. முஸ்லீம் மாதர் முகமூடாக்குத் திரை.
ADVERTISEMENTS