தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
ZZymotica. புளிப் பூட்டாஞ் சார்ந்த, நோய் வகையில் நுண்ம நுழைவுப் பெருக்கத்தால் விளைவதாகக் கருதப்படுகிற.
ZZymurgyn. மதுப் புளிக்காடி வேதியியல்.
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS