தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
ZZipஇருபல் இணை
ZZip-fastenern. இழைவரிப், பல்லிணைவு.
ZZirconn. ஒண்மணிக் கல்லாகச் செதுக்கப்படும் உலோகத் தனிம வகை அடங்கிய கனிமக்கல்.
ADVERTISEMENTS
ZZirconica. உலோகத் தனிம வகை சார்ந்த.
ZZirconiumn. இரும்பில் கலப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் உலோகத் தனிம வகை.
ZZither,zithernஇசைத்தட்டம், உலோகத் தந்திகளையுடைய இசைக் கருவி வகை.
ADVERTISEMENTS
ZZoarn. புகலிடம்,சரணாலயம்.
ZZodiacn. இராசி மண்டலம், கிரகங்கள் செல்லும் வீதி, (அரு) முழுத்தொடர்கோவை, முழுவட்டம்.
ZZodiacala. இராசி மண்டலஞ் சார்ந்த, இராசி மண்டலத்திலுள்ள.
ADVERTISEMENTS
ZZoetica. வாழ்விற்கு உகந்த.
ADVERTISEMENTS