தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
HHabilimentsn. pl. கஞ்சுகம், பணி உடுப்புக்கள்.
HHabilitatev. சுரங்கத் தொழிலிற்குச் செயல் மூலதனம் அளி, பல்கலைக்கழகப் பதவிக்குத் தகுதியாகு.
HHabitn. பழக்கம், மனப்பாங்கு, உடற்பாங்கு, வளரும் வகை அல்லது முறை, மகளிர் குதிரைச் சவாரிஉடுப்பு, சமய நெறியினர் உடுப்பு, (வி.) உடையணி, உடுத்திக்கொள்.
ADVERTISEMENTS
HHabitablea. குடியிருக்கத்தக்க, வசிக்கத்தக்க.
HHabitantn. குடியிருப்பவர், வசிப்பவர், பிரஞ்சு மரபைச் சேர்ந்த கனடா நாட்டினர்.
HHabitatn. தாவரம் அல்லது விலங்கின் இயற்கையான இருப்பு, மனை.
ADVERTISEMENTS
HHabitationn. உறைவிடம், 'பிரிம்ரோஸ் லீக்' என்னும் கழகத்தின் கிளைச்சங்கம்.
HHabituala. பழக்கத்திலுள்ள, தொடர்ச்சியான, அடிக்கடி நிகழ்கிற, குறிப்பிட்ட பழக்கத்துக்கு ஆளாகிவிட்ட.
HHabituatev. பழக்கப்படுத்து.
ADVERTISEMENTS
HHabituden. மனப்பாங்கு, உடற்பாங்கு, பழக்கம், போக்கு.
ADVERTISEMENTS