தமிழ் அகராதி

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
ஆங்கில சொற்களை தேடி தமிழ் பொருள் அறிக
ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
English Word (ஆங்கிலச்சொல்)Tamil Word (தமிழ் சொல்)
RRack n. வேகமாகச் செல்லும் மேகங்கள், (வினை) மேகங்கள் வகையில் காற்றிலடித்துச் செல்லப்பெறு,
RRack n. அழிவு பாழாதல்.
RRack-3 n. கடவஞ்சி, அழிச்சட்டம், செருகு சட்டம், கொள்கலசச்சட்டம், பற்கள் பொளிந்த கம்பி அல்லது சடடம், (வினை) வைக்கோல் தொட்டியில் இரவுத்தீனி நிரப்பு, குதிரையைத் தீனித்தொட்டியோடு, கடவஞ்சியில் வை.
ADVERTISEMENTS
RRack-4 n. சித்திரவகைக்கருவி, ஒறுக்கப்படுபவரைப் படுக்க வைத்து அவர் மூட்டுகள் கழலம்படி இயக்கப்படுஞ் சட்டம், (வினை) சித்திரவதைக் கருவிகொண்டு மூட்டுகள் கழற்று, நோய்மனவேதனை வகையில் சித்திரவதை செய்வி, பெருந்துன்பத்துககளாக்கு, முரட்டுத்தனமாகப் படித்தாட்டு, மடட்டுமீற
RRack-5 n. பட்டைச்சாராயம்.
RRack-6 n. படுமென்னடை, குதிரையின் மென்னடைக்கும் விரைநடைக்கும் இடைப்பட்ட போக்கு, (வினை) இடைப்பட்ட நடையிற் செல்.
ADVERTISEMENTS
RRack(y)v. மண்டியிலிருந்து இன்தேறல் முதலியவற்றை வடித்தியக்கு,.
RRacket n. பந்தாட்ட மட்டை, பனிமீது நடப்பதற்கான பந்தாட்ட மட்டைவடிவான மிதியடி.
RRacket n. அமளி, குழப்பம், ஆரவாரம், பேரொலி, கூட்டுக் கிளர்ச்சி, தோழமை அகமகிழ்வு, களியாட்டக்கூச்சல், கட்டுப்பாடற்ற நடத்தை, ஏய்ப்பு, தங்குதடையற்ற ஆதாயத் தொழில்முறை, ஏய்த்துப் பணம் பறிப்பதற்கான சூழ்ச்சித் திட்டம், கடுந்தேர்வு, துன்பம், (வினை) மகிழ்வுநிரம்பிய வாழ்
ADVERTISEMENTS
RRacketeer;n. அடித்துப்பறிப்பவர், திட்டமிட்டு அச்சுறுத்திப் பணம் பறிப்பவர்.
ADVERTISEMENTS